Algemene Voorwaarden


Artikel 1:

Beide partijden verklaren met de voorstelling en met de hoedanigheid van het optreden van bekend te zijn. BMP-THEATER verklaart met de wensen van de ZAAL/ BOEKER en de hoedanigheid van het optreden rekening te houden. 

Artikel 2a: Inrichting Theater/ concert-zaal.
?De ZAAL/ BOEKER verzorgt de inrichting van de zaal opdat de voorstelling in de beste sfeer en omstandigheden ten gunste van het feest en de gasten kan plaatsvinden. De ZAAL/ BOEKER draagt zorg voor het onthaal en de veiligheid van het publiek.
 
Artikel 2: De Theater-voorstelling.
?De artistieke verantwoordelijkheid van de voorstelling berust bij BMP-THEATER. BMP-THEATER zal de nodige apparatuur en accessoires gebruiken . Deze moeten voldoen aan de gangbare veiligheids- en gezondheidsnormen. Indien in de zaal specifieke veiligheidsnormen van kracht zijn, worden deze opgenomen in de bijzondere voorwaarden en dient BMP-THEATER  zich hiernaar te schikken.
 
Artikel 3: Kleedkamers.
De ZAAL/ BOEKER stelt aan BMP-THEATER  een kleedkamer ter beschikking die voldoende ruim, uitgerust (verlicht, verwarmd,…) en afsluitbaar is. Toiletten en met warm en koud water bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van de kleedkamer. Er zijn op elk moment voldoende schoon drinkwater en drinkglazen voorhanden.
 
Artikel 5: Financiële en betalingsafspraken.
De boeker betaalt de factuur via overschrijving binnen de wettelijke bepaalde termijnen op het rekeningnummer van BMP-THEATER of indien afgesproken contant na afloop . De factuur dient dan als kwitantie.
 
Artikel 6: Betaling auteursrechten.
De ZAAL/ BOEKER en BMP-THEATER zullen de auteursrechten op factuur specificeren en daarmee zorgvuldig afdragen.
 
Artikel 7: Verhindering – overmacht – verbreking.
?Indien een voorstelling wegens overmacht geannuleerd wordt, gaat BMP-THEATER uit van een afwikkeling met groot onderling vertrouwen. Bij oprechte overmacht hoeft de boeker geen kosten te betalen. Als zodanig vraagt BMP-THEATER ook het tegenovergestelde van de boeker. BMP-THEATER en BOEKER/ ZAAL  zullen goed  met elkaar overleggen over een vervangende voorstelling en/of alternatieve data of in gemeenschappelijk overleg een andere oplossing zoeken.? Indien een voorstelling geannuleerd wordt omwille van een nalatigheid van of  BMP-THEATER of BOEKER/ZAAL ook dan zal in onderling overleg naar een geschikte oplossing worden gezocht voor de onkosten die gemaakt zijn door gedupeerde partij. Ook hier wordt uitgegaan van een lange termijn visie en wederzijds belang als uitgangspunt genomen.? Partijen dienen elkaar wel onverwijld in kennis te stellen van het intreden van overmacht.
 
Artikel 8: Verzekeringen.
?De ZAAL/ BOEKER verklaart uitdrukkelijk een degelijke verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid inclusief de objectieve aansprakelijkheid brand voor de inrichting het feest/ de zaal in haar gebouwen afgesloten te hebben. Hij verklaart verder over alle noodzakelijke vergunningen en/of toestemmingen te beschikken m.b.t. voorstellingen/ feesten in het gebouw. In geen geval kan BMP-THEATER  beschouwd worden als exploitant van de zaal. De BOEKER/ ZAAL  ziet erop toe dat deze aansprakelijkheden geregeld zijn met de eigenaar
van de zaal. BMP-THEATER kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke
ongevallen bij het publiek, tenzij zij hiervoor rechtstreeks zelf verantwoordelijk is. Als zodanig heeft BMP-THEATER een beroeps aansprakelijkheidsverzekering.
?
Als BMP-THEATER  de zaal verlaat wordt het de zaal geacht de gebruikte ruimte(n) te hebben nagezien op schade. Daarna kan er geen verhaalrecht worden uitgeoefend.? De ZAAL/ BOEKER zal te allen tijde instaan voor een behoorlijke bewaking en bewaring van de goederen eigendom van BMP-THEATER , van aankomst tot vertrek, op voorwaarde dat de veiligheidsonderrichtingen gevolgd worden.
 
Artikel 9: Geschillenregeling.
?Betwistingen i.v.m. deze bepalingen zullen in eerste instantie beslecht worden door goed overleg en heldere communicatie.? BMP-THEATER als ook de BOEKER zullen de andere partij schriftelijk of via mail inlichten bij onverhoopte ingebreke stelling  indien hiervoor aanleiding bestaat. Via goede communicatie dienen beide partijen te overleggen hoe tot een billijke oplossing te komen die voor beide partijen bevredigend is.? Indien de hiervoor vermelde procedure geen oplossing biedt, zal in het uiterste geval een juridische  derde partij ingeschakeld kunnen worden.?Artikel 11: Mantelovereenkomst als aanvulling algemene voorwaarden
?BMP-THEATER heeft volledigheid gepoogd te bewerkstelligen voor optredens van in de THEATERS.  Voor zover deze algemene voorwaarden ontoereikend zijn, verwijzen wij u naar de uitgebreide mantelovereenkomst tussen VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en de VVTP (Vereniging van Vrije Theaterproducenten). 
M A N T E L O V E R E E N K O M S T
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en
Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP)
Concept gewijzigde versie d.d. 28 januari 2009
 
Deze overeenkomst is vinden op internet via website adres: http://www.vscd.nl/dossiers-diensten/bedrijfsvoering/mantelovereenkomsten